KBT & IPT

I KBT arbetar vi med tankemönster och hur det påverkar våra handlingar. I IPT står relationer med andra människor i fokus.

 Kognitiv Beteendeterapi (KBT)


Kognitiv beteendeterapi är en aktiv behandlingsmetod där fokus ligger på här och nu. I terapin arbetar vi med att lära oss bättre uppmärksamma hur vi kan påverkas negativt av våra tankemönster och hur det i sin tur påverkar hur vi reagerar i olika situationer. Genom denna insikt kan vi mer aktivt jobba med att förändra hämmande tankar och beteenden. På så sätt kan vi leva ett liv där vi inte låter våra tankar och känslor begränsa vår fulla potential. 


Interpersonell Psykoterapi (IPT)


Interpersonell psykoterapi är en terapeutisk behandlingsmetod där relationer med andra människor står i fokus. Interpersonell psykoterapi är en väg att förstå och hantera dina sociala sammanhang. Interpersonell psykoterapi är speciellt lämpad för dig som besväras av
• Nedstämdhet, depression
• Depression under graviditet och efter förlossning
• Sorg som inte går över

• Oro och ångest

Genom att bli uppmärksam på sitt sätt att reagera känslomässigt i nära relationer och få kunskap om nya sätt att förhålla sig och se på sig själv, ökar ofta välbefinnandet och symptomen försvinner.

Terapiformerna KBT och IPT har visat sig nå goda resultat och rekommenderas av Socialstyrelsen.
Vi på Familjerådgivningen Öresund erbjuder korttidsterapi utifrån KBT och  IPT- metoden. Familjerådgivningen är från och med 1 november 2010 ackrediterade och har avtal för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Interpersonell Psykoterapi (IPT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne.

Sjukvårdstaxa  och högkostnadsskydd efter remiss från husläkare för personer från 16 år.