KBT & IPT

I KBT arbetar man med beteende -och tankemönster och hur det påverkar vårt mående. I IPT står relationer med andra människor i fokus.

 Kognitiv Beteendeterapi (KBT)


Kognitiv beteendeterapi är en aktiv behandlingsmetod där fokus ligger på här och nu. I terapin arbetar vi med att lära oss att bättre uppmärksamma hur vi kan påverkas negativt av våra tankemönster och hur det i sin tur påverkar hur vi reagerar i olika situationer. Genom denna insikt kan vi mer aktivt jobba med att förändra hämmande tankar och beteenden. På så sätt kan vi leva ett liv där vi inte låter våra tankar och känslor begränsa vår fulla potential. 


Interpersonell Psykoterapi (IPT)


Interpersonell psykoterapi är en terapeutisk behandlingsmetod där relationer med andra människor står i fokus. Interpersonell psykoterapi är en väg att förstå och hantera dina sociala sammanhang. Interpersonell psykoterapi är speciellt lämpad för dig som besväras av
• Nedstämdhet, depression
• Depression under graviditet och efter förlossning
• Sorg som inte går över
• Oro och ångest


Genom att bli uppmärksam på sitt sätt att reagera känslomässigt i nära relationer och få kunskap om nya sätt att förhålla sig och se på sig själv, ökar ofta välbefinnandet och symptomen försvinner.